top of page

[一季] 第五章 瓦解

朝九首敗,失江漢之地,退守荊楚,而荊楚其餘兩盟,即江山及貫徹只顧種田自樂,未嘗大戰,而不知外間朝九將士之苦。朝九提出合併共建荊楚大盟以抗外敵,並議總盟主:1) 由貫徹盟主SFTT擔任,或2)籍投票共推盟主。然而貫徹盟主愛種田, 不能理解天下大勢,婉拒合併。


西蜀及九叔同盟會(以下簡稱九叔)在關外(永安,始安)聚兵以待攻關,朝九見荊楚一盤散沙,無力抗西賊入侵,無可奈何,決以荊楚大局為重,攻打貫徹以脅迫其合併眾盟。


史官注:九叔同盟會,乃口賤之眾,喜談濁事穢語,樂以小人自居, 喜華山論棍,不眠不休征戰之狂徒也。

史官再注:此時國君曌鏡雪為免被貫徹俘虜,讓位予黃小軒

然而,貫徹眾將士早與九叔、西蜀及天璇盟裏應外合,不一日,結交九叔天璇,再而飛城西蜀棄荊楚荊楚內奸也。二月九日,九叔西蜀北破永安,天璇南破始安,西敵盡入荊楚矣。此時朝九但見強敵西至,投票議決進攻陽樂關,以便留後路偏安江東,逐進攻小心肝,但後力不繼,只好退回荊楚

羿日(二月十日)天璇強攻桂林,朝九上下一心,守桂林退天璇。然而,九叔急行軍不眠不休,破沙渠至舞陽北,朝九守南北兩方,糧草不繼,失建陵(二月十日),黃小軒以自己指揮不當,再讓位予笑風生。然而於此等劣勢之下,縱使臥龍復生亦無力回天。朝九再失臨浦桂林(二月十一日)、舞陽(二月十二日),兵敗如山倒。


二月十三日,笑風生,曌鏡雪但見大勢已去,傳位cws,帶勇將有九,突圍遷城江東,投江東大盟笑傲江湖(以下簡稱笑傲),成笑傲朝九晚五小組,偏安江東,借地侍機反攻(詳見附錄一之江東朝九舊部)。


357 views

Recent Posts

See All

[一季] 第六章 滅亡

至此,盟主cws,主力少政杰,黑羽浩,肥哈哈,臨江仙,Dar,百勝,果子,一丈青等十數英豪決與朝九共存亡。 二月十三日,朝九失佷山、陽樂,國君cws城破被俘虜,降予九叔。 二月十四日,少政杰臨危受命成末代盟主,朝九失歐賀、廣信。十五日,失武陵、恩平。十六日,失劉陽、醴陵 。...

留言


bottom of page